U uredu pružamo klijentima kvalitetno i sveobuhvatno rješenje u sudskim i drugim postupcima, kao i u pripremi ugovora i drugih pravnih akata. Odvjetničke usluge uključuju savjetovanje s klijentom, savjetovanje, pregled i dobivanje potrebne dokumentacije, sastavljanje svih potrebnih uloga, ugovora i drugih akata, zastupanje u sudovima, medijacije, arbitraže, državna tijela ili tijela lokalne zajednice, gdje prava, obveze i odgovornosti klijenata, s ciljem pružanja klijenta zaštitom svojih prava i interesa.
Usluge
 • Zastupanje u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima, što uključuje sastavljanje tužbi te odgovore na tužbe, predloge, podneske, prigovore, žalbe te druge redovne i vanredne pravne lekove u navedenim postupcima te zastupanje u parnicama, u medijacijama i pred arbitražama.
 • Sastavljanje odštetnih zahteva za imovinsku i neimovinsku štetu te zahteva iz naslova ugovora o osiguranju te zastupanje u postupcima pred osiguravajućim društvom (zastupanje u postupku zbog neimovinske štete pred osiguravajućim društvom je u slučaju sklapanja poravnanja sa osiguravajućim društvom besplatno, osim u slučajevima iz osiguranja vozača – AO+) i nadležnim sudovima.
 • Savetovanje u vezi sklapanja poslova i sastavljanja ugovora (ugovor o kupoprodaji nepokretnih i pokretnih stvari, darovnica, ugovor o zakupu, ugovor o radu, ugovor o građenju, ugovor o prevozu, ugovor o kreditu, ugovor o licenci, ugovor o ostavi, ugovor o uskladištenju, ugovor o komisionu, ugovor o trgovinskom zastupanju, ugovor o posredovanju, ugovor o otpremanju, ugovor o kontroli robe i usluga, ugovor o osiguranju, društveni ugovor i drugi ugovori).
 • Sastavljanje svih vrsta oporuka i ugovora o dosmrtnom ili doživotnom izdržavanju te ugovora o izručivanju.
 • Zastupanje u privrednim sporovima, arbitražama i medijacijama.
 • Savetovanje prilikom osnivanja privrednih društava, sastavljanje društvenih ugovora i drugih akata društva.
 • Lični stečajevi.
 • Zastupanje verovnika i dužnika u postupcima likvidacije, prinudnom poravnanju i stečaja prema slovenačkom Zakonu o finansijskom poslovanju, postupcima povodom insolventnosti i prinudnom poravnanju (ZFPPIPP).
 • Postupci naplate neplaćenih obaveza.
 • Zastupanje u postupcima pred organima uprave i inspekcijskim organima.
 • Savetovanje pri organizaciono-pravnom preoblikovanju preduzeća.
 • Savetovanje i zastupanje u postupcima glede zaštite autorskog prava i srodnih prava.
 • Savetovanje i zastupanje u postupcima glede zaštite prava industrijske svojine.
 • Menično i čekovno pravo.
 • Sastavljanje stručnih mišljenja s područja privrednog prava.
 • Zastupanje okrivljenih, oštećenih i oštećenih kao tužilaca te privatnih tužilaca u pretkrivičnom i krivičnom postupku.
 • Sastavljanje redovnih i vanrednih pravnih lekova protiv odluka sudova u krivičnim postupcima.
 • Sastavljanje molbi za odlaganje izvršenja kazne zatvora, za uslovni otpust i za izdržavanje kazne u poluotvorenom odeljenju.
 • Izrada zahteva za zamenu kazne zatvora radom za opšte dobro odnosno kućnim zatvorom.
 • Zastupanje okrivljenika i oštećenika u maloljetničkim prestupima.
 • Zastupanje u prekršajnim postupcima.
 • Zastupanje radnika i poslodavaca u postupcima pred radnim sudom.
 • Zastupanje radnika i poslodavaca u predsudskom i sudskom postupku redovnog i vanrednog otkaza ugovora o radu.
 • Zastupanje radnika i poslodavaca u sporovima glede zasnivanja, postojanja, trajanja i prestanka radnog odnosa.
 • Zastupanje radnika i poslodavaca u sporovima glede prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa (isplata neisplaćenih plata, regresa za godišnji odmor, troškova ishrane, naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada, otpremnine, jubilarnih nagrada, radni odnos na određeno, odnosno neodređeno vreme…).
 • Izrada ugovora o radu odnosno drugih ugovora koje sklapaju radnik i poslodavac.
 • Priprema radno-pravnih akata preduzeća (sistematizacija i organizacija radnih mesta, opis zadataka i poslova pojedinog radnog mesta).
 • Izrada internih akata poslodavaca koji se odnose na prava i obaveze poslodavaca i radnika te organizaciju rada u preduzeću.
 • Izrada stručnih mišljenja iz područja radnog prava i socijalne zaštite.
 • Zastupanje klijenata-osiguranika u slučajevima glede penzijskog i invalidskog osiguranja na I. i II. stupnju pred Republičkim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje i u sporovima na I. i II. stupnju pred Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje Slovenije te pred nadležnim radnim i socijalnim sudom, kada odlučuje u navedenim sporovima (npr. razvrstavanje u odgovarajuću kategoriju invalidnosti, sporovi glede prava iz ZPIO – 1 [invalidnina, naknada za pomoć i negu, invalidska penzija], sporovi iz naslova penzijskog osiguranja, invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, sporovi glede trajanja bolovanja…).
 • Sastavljanje zahteva i ustavnih žalbi pred Ustavnim sudom RS.
 • Sastavljanje žalbi podnesenih Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.
 • Registracija preduzeća u zemljama poreskog raja (Kipar).
 • Angažovanje sudskih veštaka (npr. medicinska struka, saobraćajna struka, zaštita na radu, građevinarstvo, geodetska struka, mašinska struka, finansijska struka, sport…) koji pomoću dokumentacije i pregleda izrađuju nalaz, odnosno procenu (npr. u postupku kupovine ili prodaje nepokretnosti, premera i parcelacije zemljišta, u predsudskom postupku zbog odštete, osiguranja…).
 • Zastupanje sportista takmičara i trenera pred krovnim organizacijama i arbitražom CAS te priprema ili pregled ugovora s klubovima i krovnim organizacijama.
 • Uređenje zastupanja u inostranstvu pomoću povezanih advokatskih kancelarija