U uredu pružamo klijentima kvalitetno i sveobuhvatno rješenje u sudskim i drugim postupcima, kao i u pripremi ugovora i drugih pravnih akata. Odvjetničke usluge uključuju savjetovanje s klijentom, savjetovanje, pregled i dobivanje potrebne dokumentacije, sastavljanje svih potrebnih uloga, ugovora i drugih akata, zastupanje u sudovima, medijacije, arbitraže, državna tijela ili tijela lokalne zajednice, gdje prava, obveze i odgovornosti klijenata, s ciljem pružanja klijenta zaštitom svojih prava i interesa.
Usluge
 • Zastupanje u parničnim, izvanparničnim i ovršnim postupcima, što uključuje sastavljanje tužbi te odgovore na tužbe, prijedloge, pripremne podneske, prigovore, žalbe te druge redovite i izvanredne pravne lijekove u navedenim postupcima te zastupanje u parnicama, u medijacijama i pred arbitražama.
 • Sastavljanje odštetnih zahtjeva za imovinsku i neimovinsku štetu te zahtjeva iz naslova ugovora o osiguranju te zastupanje u postupcima pred osiguravajućim društvom (zastupanje u postupku zbog neimovinske štete pred osiguravajućim društvom u slučaju sklapanja nagodbe s osiguravajućim društvom besplatno je, osim u slučajevima iz osiguranja vozača – AO+) i nadležnim sudovima.
 • Savjetovanje pri sklapanju poslova i sastavljanje ugovora (ugovor o kupoprodaji nekretnina i pokretnina, darovnica, ugovor o najmu, ugovor o radu, ugovor o građenju, ugovor o prijevozu, ugovor o kreditu, licenčni ugovor, ugovor o pohrani, ugovor o uskladištenju, ugovor o komisionu, ugovor o trgovinskom zastupanju, ugovor o posredovanju, ugovor o otpremanju, ugovor o kontroli robe i usluge, ugovor o osiguranju, društveni ugovor i drugi ugovori).
 • Sastavljanje svih vrsta oporuka i ugovora o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju te ugovora o izručenju.
 • Zastupanje u trgovačkim sporovima, arbitražama i medijacijama.
 • Savjetovanje pri osnivanju tvrtki, sastavljanje društvenih ugovora i drugih akata društva.
 • Osobni stečajevi.
 • Zastupanje vjerovnika i dužnika u postupcima likvidacije, prinudne nagodbe i stečaja prema Zakonu o financijskom poslovanju, postupcima povodom insolventnosti i prinudnom prestanku (ZFPPIPP).
 • Postupci naplate neplaćenih obveza.
 • Zastupanje u postupcima pred organima uprave i inspekcijskim organima.
 • Savjetovanje pri organizacijsko-pravnom preoblikovanju poduzeća.
 • Savjetovanje i zastupanje u postupcima glede zaštite autorskog prava i srodnih prava.
 • Savjetovanje i zastupanje u postupcima glede zaštite prava industrijskog vlasništva.
 • Mjenično i čekovno pravo.
 • Sastavljanje stručnih mišljenja s područja trgovačkog prava.
 • Zastupanje okrivljenika, oštećenika i oštećenika kao tužitelja te privatnih tužitelja u predkaznenom i kaznenom postupku.
 • Sastavljanje redovitih i izvanrednih pravnih lijekova protiv odluka sudova u kaznenim postupcima.
 • Sastavljanje zahtjeva za odgodu izdržavanja kazne zatvora, za uvjetni otpust i za izdržavanje kazne u poluotvorenom odjelu.
 • Izrada zahtjeva za zamjenu kazne zatvora radom za opće dobro, odnosno kućnim zatvorom.
 • Zastupanje okrivljenika i oštećenika u maloljetničkim prijestupima.
 • Zastupanje u prekršajnim postupcima.
 • Zastupanje radnika i poslodavaca u postupcima pred radnim sudom.
 • Zastupanje radnika i poslodavaca u predsudskom i sudskom postupku redovitog i izvanrednog otkazivanja ugovora o radu.
 • Zastupanje radnika i poslodavaca u sporovima glede sklapanja, postojanja, trajanja i prestanka radnog odnosa.
 • Zastupanje radnika i poslodavaca u sporovima glede prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa (isplata neisplaćenih plaća, regresa za godišnji odmor, troškova prehrane, naknada za prijevoz na posao i s posla, otpremnine, jubilarnih nagrada, radni odnos na određeno, odnosno neodređeno vrijeme…).
 • Izrada ugovora o radu odnosno drugih ugovora koje sklapaju posloprimac i poslodavac.
 • Pripremanje radno-pravne dokumentacije u poduzeću (sistematizacija i organizacija radnih mjesta, opis zadataka i poslova pojedinog radnog mjesta).
 • Izrada internih akata poslodavaca koji se odnose na prava i obveze poslodavaca i posloprimaca te organizaciju rada u poduzeću.
 • Izrada stručnih mišljenja iz područja radnog prava i socijalne skrbi.
 • Zastupanje klijenata-osiguranika u slučajevima glede mirovinskog i invalidskog osiguranja na I. i II. stupnju pred Zavodom za mirovinsko i invalidsko osiguranje i u sporovima na I. i II. stupnju pred Zavodom za zdravstveno osiguranje Slovenije te pred nadležnim radnim i socijalnim sudom, kada odlučuje u navedenim sporovima (npr. razvrstavanje u odgovarajuću kategoriju invalidnosti, sporovi glede prava iz ZMIO – 1 [invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, invalidska mirovina], sporovi iz naslova mirovinskog osiguranja, invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, sporovi glede trajanja bolovanja…).
 • Sastavljanje pobuda i ustavnih žalbi pred Ustavnim sudom RS.
 • Sastavljanje žalbi podnesenih Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.
 • Registracija poduzeća u zemljama poreznim oazama (Cipar).
 • Angažiranje sudskih vještaka (npr. medicinska struka, promet, zaštita na radu, građevinarstvo, geodetska struka, strojarska struka, financijska struka, sport…) koji pomoću dokumentacije i pregleda izrađuju vještački nalaz, odnosno procjenu (npr. u postupku kupnje ili prodaje nekretnine, izmjere i parcelacije zemljišta, u predsudskom postupku zbog odštete, osiguranja…).
 • Zastupanje sportaša natjecatelja i trenera pred krovnim organizacijama i arbitražom CAS te priprema ili pregled ugovora s klubovima i krovnim organizacijama.
 • Uređenje zastupanja u inozemstvu pomoću povezanih odvjetničkih ureda.