V pisarni strankam zagotavljamo kvalitetno in celovito rešitev v sodnih in drugih postopkih ter pri pripravi pogodb in drugih pravnih aktov. Odvetniška storitev vključuje posvet s stranko, svetovanje, pregled in pridobivanje potrebne dokumentacije, sestavo vseh potrebnih vlog, pogodb in drugih aktov, zastopanje pred sodišči, mediacijami, arbitražami, državnimi organi oziroma organi lokalnih skupnosti, kjer se odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih strank, in sicer s ciljem, da stranki zagotovimo varstvo njenih pravic in interesov.

Delovna področja
 • Zastopanje v pravdnih, nepravdnih in izvršilnih postopkih, kar vključuje sestavljanje tožb ter odgovorov na tožbe, predlogov, pripravljalnih vlog, ugovorov, pritožb ter drugih rednih in izrednih pravnih sredstev v navedenih postopkih ter zastopanje na obravnavah, v mediacijah in pred arbitražami.
 • Sestavljanje odškodninskih zahtevkov za premoženjsko in nepremoženjsko škodo ter zahtevkov iz naslova zavarovalnih pogodb ter zastopanje v postopkih pred zavarovalnico (zastopanje v postopku zaradi nepremoženjske škode pred zavarovalnico je v primeru sklenitve poravnave z zavarovalnico brezplačno, razen v zadevah iz zavarovanja voznika – AO+) in pristojnimi sodišči.
 • Svetovanje pri sklepanju poslov in sestavljanje pogodb (kupoprodajna pogodba za nepremičnine in premične stvari, darilna pogodba, najemna pogodba, pogodba o delu, gradbena pogodba, prevozna pogodba, posojilna pogodba, licenčna pogodba, shranjevalna pogodba, skladiščna pogodba, komisijska pogodba, pogodba o trgovskem zastopanju, posredniška pogodba, špedicijska pogodba, pogodba o kontroli blaga in storitev, zavarovalna pogodba, družbena pogodba in druge pogodbe).
 • Sestava vseh vrst oporok in pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o preužitku in izročilne pogodbe.
 • Zastopanje v gospodarskih sporih, arbitražah in mediacijah.
 • Svetovanje pri ustanavljanju gospodarskih družb, sestavljanje družbenih pogodb in drugih aktov družbe.
 • Osebni stečaji.
 • Zastopanje upnikov in dolžnikov v postopkih likvidacije, prisilne poravnave in stečaja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).
 • Postopki izterjave neplačanih obveznosti.
 • Zastopanje v postopkih pred upravnimi in inšpekcijskimi organi.
 • Svetovanje pri pravnoorganizacijskem preoblikovanju podjetja.
 • Svetovanje in zastopanje v postopkih glede varstva avtorske pravice in sorodnih pravic.
 • Svetovanje in zastopanje v postopkih glede varstva pravic industrijske lastnine.
 • Menično in čekovno pravo.
 • Sestava strokovnih mnenj s področja gospodarskega prava.
 • Zastopanje obdolžencev, oškodovancev in oškodovancev kot tožilcev ter zasebnih tožilcev v predkazenskem in kazenskem postopku.
 • Sestava rednih in izrednih pravnih sredstev zoper odločbe sodišč v kazenskih postopkih.
 • Sestavljanje predlogov za odlog prestajanja kazni zapora, za pogojni odpust in za prestajanje kazni v polodprtem oddelku.
 • Sestavljanje predlogov za nadomestitev kazni zapora z delom v splošno korist oziroma hišnim zaporom.
 • Zastopanje obdolžencev in oškodovancev v mladoletniških postopkih.
 • Zastopanje v postopkih zaradi prekrškov.
 • Zastopanje delavcev in delodajalcev v postopkih pred delovnim sodiščem.
 • Zastopanje delavcev in delodajalcev v predsodnem in sodnem postopku redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
 • Zastopanje delavcev in delodajalcev v sporih glede sklenitve, obstoja, trajanja in prenehanja delovnega razmerja.
 • Zastopanje delavcev in delodajalcev v sporih glede pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja (izplačilo neizplačanih plač, regresa za letni dopust, stroškov prehrane, prevoza na delo, odpravnine, jubilejnih nagrad, delovno razmerje za določen oz. nedoločen čas …).
 • Sestava pogodb o zaposlitvi oziroma drugih pogodb, ki jih sklepata delavec in delodajalec.
 • Priprava delovno-pravne dokumentacije v podjetju (sistemizacija in organizacija delovnih mest, opis nalog in del za posamezno delovno mesto).
 • Sestava internih aktov delodajalca, ki se nanašajo na pravice in obveznosti delodajalca in delavcev ter organizacijo dela v podjetju.
 • Sestava strokovnih mnenj s področja delovnega prava in socialne varnosti.
 • Zastopanje strank – zavarovancev v postopkih v zvezi s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem na I. in II. stopnji pred Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in v sporih na I. in II. stopnji pred Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter pred pristojnim delovnim in socialnim sodiščem, kadar odloča v navedenih sporih (npr. razporeditev v ustrezno kategorijo invalidnosti, spori glede pravic iz ZPIZ – 1 (invalidnina, dodatek za pomoč in postrežbo, invalidska pokojnina), spori iz naslova pokojninskega zavarovanja, invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, spori glede trajanja bolniškega staleža …).
 • Sestavljanje pobud in ustavnih pritožb na Ustavno sodišče RS.
 • Sestavljanje pritožb na Evropsko sodišče za varstvo človekovih pravic v Strasbourgu.
 • Registracija podjetja v davčno ugodnejših državah (Ciper).
 • Pritegnitev sodnih izvedencev (npr. medicinska stroka, promet, varstvo pri delu, gradbeništvo, geodetska stroka, strojna stroka, finančna stroka, šport …), ki na podlagi dokumentacije in ogleda izdelajo izvedeniško mnenje oziroma cenitev (npr. v postopku nakupa ali prodaje nepremičnine, odmere in parcelizacije zemljišč, v predsodnem postopku zaradi odškodnine, zavarovalnine …).
 • Zastopanje športnikov – tekmovalcev in trenerjev pred krovnimi organizacijami in arbitražo CAS ter priprava ali pregled pogodb s klubi in krovnimi organizacijami.
 • Urejanje zastopanja v tujini preko povezanih odvetniških pisarn.